Публічна оферта

Терміни, що використовуються в Оферті

Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція, адресована необмеженій кількості Клієнтів укласти Договір на умовах, викладених у Розділі 1 даного Документу.

Сайт – веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою: https://psihologia.nikolaev.ua/  та/або сторінка Facebook

https://www.facebook.com/PsychologistViktoriyaKadyrova.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов у тому вигляді, в якому вони викладені у цій Оферті. Акцепт здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

Клієнт — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти з метою отримання консультаційних послуг та сплатила їх вартість на банківський рахунок Виконавця.

Домовленості – угоди, досягнуті Сторонами усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail.

Послуги надаються Виконавцем в усній формі, у тому числі за телефоном, Skype, іншими відео месенджерами, а також під час особистої зустрічі.

Тривалість Послуг встановлюється за домовленістю сторін.

Сфера Послуг – вид вербальної взаємодії, що виключає будь-які медичні призначення, виписку рецептів та продаж будь-яких медичних товарів, у тому числі лікарських засобів.

Періодичність Послуг визначається Виконавцем та Клієнтом спільно.

Тема консультації визначається через запит Клієнта та повідомляється Виконавцю усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail.

Місце, дата, час початку Послуг визначається шляхом узгодження Виконавця і Клієнта. Спілкування Сторін поза обумовленими умовами та за межами встановленого часу – не є Послугами.

Результат – зміна психологічного стану Клієнта під час отримання Послуг, що відповідає початковій меті (запиту) Клієнта. Оцінка досягнутого результату не має об’єктивних критеріїв, оскільки цілком залежить від індивідуальних особливостей Клієнта та може неодноразово змінюватися під час отримання Послуг.

1. Загальні умови

1.1. Фізична особа-підприємець Кадирова Вікторія Валеріївна, ІПН 2845703869 (далі – «Виконавець»), що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, пропонує будь-якій фізичній особі чи фізичній особі підприємцеві, що сплачує єдиний податок (далі «Замовник»), укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг в сфері психології (далі «Послуги») на умовах, що викладені у цій оферті (далі – «Оферта»).
 
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України акцепт даної Оферти є рівносильним укладенню двостороннього письмового договору на умовах, викладених в Оферті, що розташована в публічному доступі за адресою https://psihologia.nikolaev.ua/  та на сторінці Facebook

https://www.facebook.com/PsychologistViktoriyaKadyrova. У випадку прийняття викладених умов фізична особа, або фізична особа підприємець акцептує Оферту і стає Клієнтом (далі «Клієнт»). Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту домовленості дати та часу надання Послуги або зарахування коштів на рахунок Виконавця у випадку передоплати. Договір має силу Акту про надання послуг, отже прийняття Послуги не потребує підписання будь-якого акту.

1.3. У зв’язку із вищенаведеною інформацією уважно ознайомтеся із умовами викладеними в Оферті, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом – не акцептуйте Договір або зверніться до Виконавця для обговорення персональних умов.
 
2. Предмет договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Клієнту на платній основі, відповідно до умов цієї Оферти інформаційно-консультаційні послуги в сфері психології у вигляді індивідуальної консультації, психотерапії (індивідуальної, парної, групової), участі в лекціях або вебінарах та інших формах консультаційної, психологічної або психотерапевтичної роботи, що можуть проводитись очно або з використанням телефонії чи мережі інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Телеграм, Skype, Zoom, Вайбер, та/або інших месенджерів та соціальних мереж); а Клієнт зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг за умовами, викладеними в цій Оферті. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем, викладено на Сайті Виконавця, розділ “Послуги” https://psihologia.nikolaev.ua/uslugy-psyhologa-psyhoterapevta-onlajn/ .

2.2. Під Послугою, яку оплачує Клієнт, мається на увазі відведений Виконавцем  час. Виконавець несе відповідальність за якість Послуги і не несе відповідальності за результати застосування Клієнтом інформації, отриманої в рамках надання Послуги. Відповідальність за використання цієї інформації, а також за будь-які результати, що будуть отримані внаслідок цього використання цілком і повністю лежить на Клієнтові. Клієнт сплачує не за результат, а за інформацію і час відведений Виконавцем.

2.3. Послуга вважається належної якості, наданою в повному обсязі, якщо протягом трьох календарних днів з дня оплати Клієнт письмово не заявив про інше. Претензії можна надсилати на електронну адресу [email protected] або на месенджер, в залежності від того, як здійснюється спілкування Виконавця з Клієнтом
 
3. Вартість послуг і порядок оплати

3.1. Загальна сума цього Договору у взаємовідносинах Виконавця з кожним конкретним Клієнтом визначається як сума у гривнях, отримана в якості винагороди Виконавцем від відповідного Клієнта за надані по даному Договору такому Клієнту консультаційні послуги.

3.2. За консультаційні послуги Клієнт сплачує Виконавцю шляхом 100% передоплати винагороди в розмірі вартості послуги.

Вартість Послуги встановлюється на сайті Виконавця, розділ “Послуги” https://psihologia.nikolaev.ua/uslugy-psyhologa-psyhoterapevta-onlajn/

3.3. Платежі за цим Договором здійснюються Клієнтом через касу банку чи з картки фізичної особи безпосередньо на розрахунковий рахунок Виконавця; або з розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця, що є платником єдиного податку. Вартість Послуги не включає банківську комісію, що стягується фінансовою установою з Клієнта, отже Клієнт бере на себе ці витрати.
 
3.4. Клієнт бронює бажану дату і час надання Послуги шляхом узгодження з Виконавцем за допомогою телефонії чи мережі інтернет, в тому числі додатків-месенджерів (Телеграм, Skype, Zoom, Вайбер, та/або інших месенджерів та соціальних мереж).

3.5. Послуга надається в точно визначену дату і час, очно, засобами інтернет-зв’язку або телефонії, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Телеграм, Skype, Zoom, Вайбер, та/або інших месенджерів та соціальних мереж). Місце для очного надання послуги визначається Виконавцем і Клієнтом в процесі узгодження дати і часу надання Послуги до акцепту Оферти і фіксується у вигляді повідомлення на електронну пошту Клієнта або у месенджер. 

3.6. У випадку запізнення Клієнта тривалість Послуги зменшується на час запізнення Клієнта. Вартість Послуги в такому разі не змінюється. У випадку запізнення Виконавця – тривалість Послуги не зменшується, а компенсується часом в поточному чи наступному сеансі, або пропорційно зменшується вартість Послуги.

3.7. В разі надання Послуги засобами інтернет-зв’язку, якщо з’єднання буде неякісним, Клієнт телефонує Виконавцю, і в час, що залишився, Послуга надається телефоном. Послуги телефонного зв’язку сплачує Клієнт.

3.8. Клієнт може скасувати або перенести надання Послуги.

3.8.1. Для того, щоб скасувати або перенести час надання Послуги Клієнт має попередити Виконавця не пізніше ніж за 72 години до обумовленого попередньо часу надання Послуги телефоном, або месенджером Телеграм, Вайбер або іншим способом, що забезпечує своєчасну доставку повідомлення. У випадку попередньо отриманої 100% передоплати, гроші повертаються Клієнтові за його запитом. Якщо Клієнт повідомляє про скасування або перенесення часу  менше ніж за 72  години до обумовленого попередньо часу надання Послуги, Послуга вважається наданою в повному обсязі, належної якості і має бути оплаченою.

4. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець зобов’язаний:
 
4.1.1. Своєчасно, якісно та в повному обсязі надати Послуги, передбачені цим Договором;
 
4.1.2. Надавати Послуги державною українською мовою або у перекладі українською.
 
В окремих випадках, на прохання Клієнта, Виконавець може надавати Послуги мовою, яка більш зрозуміла Клієнту і сприятиме кращому розумінню та/або отриманню терапевтичного результату. У такому випадку Виконавець може спілкуватися такою мовою сам або скористатися послугою перекладача;


4.1.3. Попередити Клієнта про неможливість надання Послуг або зміну часу її надання – не менше ніж за 72 години до початку. Про що Виконавець повідомляє Клієнту за адресою електронної пошти, у соціальних мережах, месенджерах, або іншим засобом; В разі, якщо Виконавець не попередив Клієнта вчасно про необхідність скасування або перенесення часу надання Послуг, Виконавець надає Послугу безкоштовно в час, який додатково буде узгоджений з Клієнтом. Якщо раніше була здійснена передплата за скасовану або перенесену послугу, то вона повертається Клієнту в повному обсязі або переноситься в рахунок надання іншої аналогічної Послуги в майбутньому.
 
4.1.4. Не розголошувати третім особам інформацію про надані Послуги, їх результати, стан та обставини життя Клієнта, які стали відомі Виконавцю під час виконання цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України або з дозволу Клієнта або якщо Виконавець професійно вважає розкриття певної інформації необхідним для збереження життя та здоров’я Клієнта або  інших людей
 
4.2. Виконавець має право:
 
4.2.1. Відмовитися від надання Послуг в разі запізнення Клієнта більше ніж на 15 хвилин;
 
4.2.2. Не відшкодовувати вартість Послуг Клієнту у таких випадках:
– якщо Клієнт не повідомив Виконавця про те, що не зможе бути присутнім або зробив це пізніше, ніж за 72 години до часу початку надання Послуги;
– якщо Клієнт перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних та інших психоактивних речовин;
– якщо з боку Клієнта порушено роботу Інтернету, обладнання або ПЗ, якщо були збої в роботі електронної пошти, у тому числі – потрапляння листів Виконавця до папки «Спам»;
– якщо Клієнт не дотримувався рекомендацій Виконавця, внаслідок чого отримав небажані наслідки (пряму чи непряму шкоду) для свого фізичного та/або психічного здоров’я.

– якщо в разі надання послуг онлайн Клієнт не забезпечив належні умови (відсутність інших людей, враховуючи дітей, поруч, знаходження у безпечному для роботи місці та обставинах)

– якщо Клієнт знаходиться в психотичному або іншому стані, що робить неможливим або шкідливим для Клієнта отримання Послуги.

– якщо Клієнт передав своє право на отримання Послуги іншій особі і не узгодив це з Виконавцем за 72 години до часу надання Послуги.


В усіх зазначених випадках послуги з надання Послуг вважаються виконаними і підлягають оплаті в повному розмірі;
 
4.2.4. Вимагати від Клієнта сумлінного виконання взятих зобов’язань та наданих Виконавцем рекомендацій, шанобливого ставлення до Виконавця;

4.2.5. Передавати інформацію третім особам у випадку, якщо виникає або виявляється загроза життю або здоров’ю Клієнта, Виконавця чи третіх особ. Виконавець це робитиме тільки в крайніх обставинах.

4.2.6. Передавати інформацію третім особам на прохання або за згодою Клієнта, в разі необхідності спільної консультації з іншим фахівцем. В такому разі Виконавець має заздалегідь обговорити з Клієнтом, яка саме інформація буде надана третій особі – фахівцю.

4.2.7. Консультуватись з іншими фахівцями для супервізії в цілях забезпечення належної якості Послуг. При цьому має бути збережена конфіденційність особи Клієнта та змінені обставини, за якими його особа може бути розкрита.
 
4.2.8. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього погодження з Клієнтом, але з інформуванням Клієнта про такі зміни.
  
5. Права та обов’язки Клієнта

5.1. Клієнт зобов’язаний:
 
5.1.1. Сплатити Послуги згідно з цим Договором;
 
5.1.2. Дотримуватися рекомендацій Виконавця;
 
5.1.3. Повідомити Виконавця про неможливість присутності та отримання Послуги не пізніше ніж за 72 години до часу початку;
 
5.1.4. Мати персональний комп’ютер або мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет, обладнані навушниками та мікрофоном, із встановленим ПЗ, необхідним та достатнім для отримання Послуг;
 
5.1.5. Забезпечити безперебійну роботу свого обладнання та встановленого ПЗ, у тому числі – електронної пошти;

5.1.6. Забезпечити з власного боку належні умови для надання Послуг (відсутність інших людей, включно з дітьми поруч, знаходження в безпечному для роботи місці та обставинах)
 
5.1.7. У взаємодії з Виконавцем, його співробітниками та партнерами, іншими отримувачами Послуги Клієнт має бути ввічливим та коректним по відношенню до всіх учасників, вирішувати будь-які суперечки та розбіжності з дотриманням етики. Клієнт зобов’язується не завдавати навмисної шкоди учасникам процесу та зберігати конфіденційність щодо особистої інформації інших осіб, яку він може дізнатись в процесі отримання Послуги. Невиконання цього пункту є безумовною підставою для односторонньої відмови Виконавця від виконання своїх зобов’язань за Договором та відмови від подальшого надання Клієнту Послуг.

5.1.8. Клієнт зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не передавати третім особам, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв’язку з наданням психологічної послуги, за винятком їх особистого використання.              
 
5.2. Клієнт має право:
 
5.2.1. Отримувати Послуги вчасно, якісно та в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору;
 
5.2.2. Просити про зміну часу проведення індивідуальної консультації, але не пізніше ніж за 72 години до початку;
 
5.2.3. Отримати відшкодування передоплати при відмові від Послуги, попередивши про це не пізніше ніж за 72 години до їх початку;
 
5.2.4. Змінювати початковий запит, сформульований перед індивідуальною консультацією.


6. Персональні дані

6.1. Клієнт, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних для забезпечення реалізації цивільно-правових взаємовідносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин, що не суперечить законодавству України.
 
6.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного опрацювання, незаконного доступу до них. У тому числі Сторони зобов’язуються вжити необхідних заходів для запобігання неприпустимому розголошенню персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані стали відомі у зв’язку з виконанням зобов’язань за цим Договором.
 
 
7. Строк дії Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту домовленості дати та часу надання Послуги, або зарахування коштів на рахунок Виконавця у випадку передоплати, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
 
7.2. Зобов’язання Сторін згідно з цим Договором вважаються виконаними з моменту завершення часу надання Послуг.
 
7.3. Клієнт і Виконавець мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною угодою, повідомивши про це один одного будь-якими доступними способами комунікації.

 
 
8. Заключні положення

8.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує Послуги.
 
8.2. Клієнт підтверджує, що він до прийняття Договору ознайомився з усіма його умовами та усвідомлено, без будь-якого примусу, здійснив акцепт цього Договору.
 
8.3. Після акцепту умов цього Договору усі попередні переговори та листування Клієнта і Виконавця, які стосувалися цього Договору, втрачають юридичну силу.
 
8.4. Усі правові відносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
 
8.5. Виконавець несе відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення – несе ризики настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. Актуальна редакція Договору перебуває на сайті Виконавця https://psihologia.nikolaev.ua/ та на сторінці соціальної мережі Фейсбук

https://www.facebook.com/PsychologistViktoriyaKadyrova


8.6. Усі суперечки та розбіжності між Клієнтом і Виконавцем вирішуються шляхом переговорів. При цьому претензійний порядок вирішення спорів, що виникає із відносин щодо укладення цього Договору, є обов’язковим. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє Заявника про результати розгляду претензії. У разі недосягнення угоди у встановлений строк – спір передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню – не тягне за собою недійсності інших його положень.
 
8.7. Сторони встановили, що скріншоти їх листування електронною поштою або у месенджерах, на виконання цього Договору, є достатнім та допустимим доказом фактів, які в них зазначені. Сторони визнають, що всі повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, вважаються надісланими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли у них прямо не зазначено зворотне.
 
8.8. Уповноваженими адресами електронної пошти Сторін визнаються:
 
– для Виконавця – [email protected]
– для Клієнта – адреса електронної пошти, вказана під час замовлення Послуг.

9. Реквізити Виконавця

ФОП Кадирова Вікторія Валеріївна
ІПН 2845703869
IBAN UA273220010000026000340060363
 
Телефон +38(050) 493 27 11
E-mail: [email protected]